Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Praktijk Zonnestein

Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsvereniging, het KNGF.

Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen, hiertoe dient u bij de eerste behandeling uw ID-bewijs te tonen. Dit kan uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn.

In onze praktijk dient men zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen en ieder ander met respect te bejegenen, onafhankelijk van politieke voorkeur, godsdienst, geloofsovertuiging, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur of wat dan ook.

De praktijk is niet verantwoordelijk, nog aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

In onze praktijk is het niet toegestaan om te roken.

Neemt u a.u.b. een handdoek mee voor op de behandeltafel (tenzij anders afgesproken met uw therapeut). 

De duur van een zitting of behandeling is variabel, maar duurt meestal tussen de 15 en 25 minuten.

Het kan voorkomen dat een behandeling door onvoorziene omstandigheden wat uitloopt. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en hopen in voorkomende gevallen op uw begrip. Een uitgelopen behandeling zal niet van invloed zijn op de duur of inhoud van de hierop volgende behandeling(en).

Verzekering
Indien u een aanvullende verzekering heeft, worden fysiotherapie behandelingen meestal hieruit vergoed. Of dit zo is en voor hoeveel behandelingen, verschilt per verzekering. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw eerste afspraak te controleren of u voor fysiotherapie verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen. U dient dit zelf bij te houden. 

Praktijk Zonnestein kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent.

Wanneer u voor het eerst komt, wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden is of wanneer u met een nieuwe klacht komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake / onderzoek na screening uit te voeren (bij afwezigheid van verwijsbrief) en te declareren bij uw zorgverzekeraar, naast de inhoudelijke behandeling. Indien u een verwijzing van uw arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake / onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gedeclareerd naast de behandeling. Dit betekent in beide gevallen dat er twee behandelingen kunnen worden gedeclareerd bij uw eerste bezoek.

Bent u niet aanvullend verzekerd of is er onvoldoende dekking, dan krijgt u een nota die u zelf dient te voldoen. Hetzelfde geldt, wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben.

De tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.

De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen.  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Praktijk Zonnestein  vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Dit zal uitgevoerd worden door MEDICAS. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Annuleren afspraak
Het kan voorkomen dat u een afspraak moet annuleren. Dit dient u minimaal 24 uur van tevoren te doen. Dit kan telefonisch, eventueel door in te spreken op het antwoordapparaat, of via e-mail, ook buiten kantooruren. 

Te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Ziektekostenverzekeraars vergoeden in zulke gevallen niet.

Enquête
Wanneer u bent uitbehandeld, ontvangt u een enquête met betrekking tot de behandelingen. Dit geschiedt anoniem en via een extern bureau (Qualiview). Fysiotherapiepraktijken worden tot deze enquête afname verplicht door de ziektekostenverzekeraars en wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de enquête in te vullen. Bij voorbaat dank.

Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij uw therapeut kenbaar maken.

Klachtenreglement
Wij hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar mocht u een klacht hebben dan verzoeken wij u dit in eerste instantie te bespreken met uw therapeut. 

Wij nemen deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Klik hier voor meer informatie. 

Persoonsgegevens

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer uw gegevens in onze praktijkadministratie worden opgenomen (de intake).

Om de behandeling te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Praktijk Zonnestein gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich hierbij uiteraard aan deze wettelijke regels. 

Meetgegevens worden op therapeut niveau gedeeld met de LDF (landelijke database fysiotherapie). Deze gegevens zijn op geen enkele wijze tot cliëntniveau te herleiden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij uw therapeut kenbaar maken.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de afdeling fysiotherapie geen overeenkomst meer met onderstaande zorgverzekeraars.

Voor meer informatie betreft vergoedingen van niet gecontracteerde zorg verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

Ga naar de inhoud